สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา 33 39 40

สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา 33 39 40

ประกันสังคม เป็นกองทุนประกันสังคม ที่กำหนดโดยรัฐบาล บังคับให้นาย จ้าง และ ลูกจ้าง ต้องส่งเงินสมทบ เพื่อ ผลประโยชน์ของลูกจ้า  ที่จะได้รับ หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

 

 

 

ประเภท ของ ผู้ประกันตน ประกันสังคมแต่ละมาตรา

-มาตรา 33 สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป
-มาตรา 39 สำหรับพนักงานที่ลาออกจากงานประจำ
-มาตรา 40 ฟรีแลนซ์หรือค้าขาย

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ

 

ลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อธิบายง่าย ๆ ก็คือ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปนั่นเอง ตรงนี้ถือเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้าง โดยลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

ผู้มีสิทธิ เข้าเงื่อนไข ตามมาตา 33

 • ลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันเข้าทำงาน
 • สัญชาติไทย หรือเป็นคนต่างด้าวก็สามารถขึ่นทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ได้
 • กรณีเป็นคนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงาน มีบัตรประจำตัวที่กรมการปกครองออกให้ หรือมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 

 

เงินสมทบ     5% ของอัตราเงินเดือน แต่ไม่เกิน 750 บาท/เดือน  ซึ่ง ยึดเงินเดิน สูงสุด 15,000 บาท/เดือน

 

ผลประโยชน์ ความคุ้มครองที่ได้รับ 


ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 39 คืออะไร


ประกันสังคม มาตรา 39 หมายถึง บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนและมีประกันสังคม มาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออกจากบริษัท แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม จึงสมัครใช้สิทธิประกันสังคม มาตรา 39 ทั้งนี้ผู้สมัครประกันสังคม มาตรา 39 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน 
 • ไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม 
 • โดยผู้ประกันตน มาตรา 33 ต้องส่งเงินสมทบ 432 บาทต่อเดือน

 

วิธี สมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์

 

ผลประโยชน์ ความคุ้มครองที่ได้รับ 

ผู้ประกันตนมาตาร 39 จะได้รับสิทธิ เหมือน ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 แต่ ยกเว้น เงิน ช่วยเหลือ กรณี การว่างงาน 

 

เงินสมทบ มาตรา 39   432 บาท/เดือน

 


ผู้ประกันตม ตามมาตรา 40 

 

สิทธ์ประโยชน์ ของ ผู้ประกันตน หรือ ผู้ประกันสังคม ตามมาตรา 40

 • การรักษาพยาบาล ใช้สิทธิ์ บัตรทอง (หรือบัตรประกันสุขภาพ
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุ มีเงินทดแทนขาดรายได้ วันละ 200 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน / ปี
 • กรณี ทุพพลภาพ (แพทย์ ลงความเห็นว่า ทุพพลภาพ) รับเงิน 500-1000 บาท/เดือน นานสูงสุด 15 ปี
 • กรณี เสียชีวิต ยึด ตาม ตาราง ด้านบน ขึ้นอยู่กับ อัตราการ จ่ายเงินสมทบ
 • กรณี ชราภาพ รับเงินบำนาญ เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (ต้อง จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 420 เดือน หรือ 35 ปี (ต้องเริ่มส่งก่อน อายุ 25 และส่งต่อเนื่อง ) ถ้าเข้าเกณฑ์ ก็รับ 600 บาท/เดือน

 ประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับอาชีพอิสระ จ่ายน้อยประโยชน์ เพียบ ใหม่ ประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับอาชีพอิสระ จ่ายน้อยประโยชน์ เพียบ

 

รับ อายุ 15-60 ปี

เลือกส่งเบี้ยประกันสังคมได้ 3 ระดับ  70 /100 /300 บาท ความคุ้มครองแตกต่างกัน อ่านเพิ่มได้ที่

 

เพิ่มผลประโยชน์ เงินทดแทน ประกันสังคม มาตรา 40

 

 

อาชีพเสริม มนุษย์เงินเดือน

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา