กรุงไทย ออกมาตราการช่วยลูกหนี้ จาก วิกฤิตโควิด รอบสาม

กรุงไทย ออกมาตราการช่วยลูกหนี้ จาก วิกฤิตโควิด รอบสาม

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตราการช่วยเหลือ ลูกหนี้ ของธนาคาร ประเภทบุคคลธรรมาด ด้วยการ ออกมาตราการ พักทรัพย์ พักหนี้  ขยายเวลา และ ลดอัตราการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคล ลดการผ่อนชำระ ค่างวด 30% นานสูงสุด 6 เดือน  ส่วนสินเชื่อแบบมีวงเงิน ปรับเป็น Term Loan 48 งวด เป็นต้น

 

📌 3 มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย สำหรับผู้มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร กรุงไทย ดังนี้

 

  1. สินเชื่อที่อยู่อาศัย / สินเชื่อ Home for Cash / สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
  2.  สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
  3.  สินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

 

3 มาตรการลูกค้ารายย่อย โดยคาดการณ์ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบุคคล 6 หมื่นล้านบาท สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลที่มีสถานการณ์ชำระหนี้เป็นปกติ หรือ ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน ประกอบด้วย

 

 1.สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ Home for Cash สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) พักชำระเงินต้นและชำระดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ ขยายระยะเวลาโดยลดอัตราผ่อนชำระ สูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

 2. สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ลดการผ่อนชำระค่างวดลง 30% นานสูงสุด 6 เดือน

 3. สินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus ปรับเป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ได้นาน 48 งวด หรือตามความสามารถในการชำระหนี้


 มาตราการ พักชำระหนี้ ธนาคาร กรุงศรี สินเชื่อบุคคลยืดเวลาชำระสูง 99 เดือน

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ ผ่าน โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 100,000 บาท

เตือนภัยเล่ห์เหลี่ยมเจ้าหนี้ สินเชื่อรถยนต์ ปิดหนี้แต่ไม่คืนเล่มทะเบียน

ขยายเวลาพักชำระหนี้-กู้ยืมเงินฉุกเฉิน-อายุบัตรผู้พิการคุ้มครองสวัสดิการ

เงื่อนไข โครงการ สินเชื่อฟื้นฟู พักทรัพย์ พักหนี้


 

📍 2 มาตรการสำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

 

1. มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อนำไปหมุนเวียน ต่อยอดธุรกิจ

2. มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต

 

1. มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี โดยเปิดกว้างให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ลูกค้าเดิมที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ขอกู้ได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาท  ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ขอกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท (นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง) 

 

2. มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต ในราคาต้นทุนรับโอนบวกค่าธรรมเนียม Carrying Cost 1 % และบวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว

 

ลูกค้าบุคคลสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์

Credit ฐานเศรษกิจ

 

 

6 ประกันสุขภาพ ยอดฮิต สำหรับ คุณแม่ ...

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา