10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี!! มีใบประกาศ ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดล!

10 คอร์สเรียนฟรี!! มีใบประกาศ ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดล!

“เมื่อการเรียนรู้..ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน”  10 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี!! มีใบประกาศ ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดล!! มีหลากหลายวิชาให้เลือกเรียน สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

 

10 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี!! มีใบประกาศ ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดล!

 

หากสนใจ…กดลงทะเบียนเรียนได้เลย!!

 

1. การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน (Fundamentals of Branding)

 

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า หลักสูตรนี้จะแนะนำแนวคิดหลักในการสร้างตราสินค้ารวมถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ภาพลักษณ์ของแบรนด์และบุคลิกภาพของตราสินค้า นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีที่แนวคิด STP (การแบ่งกลุ่มการกำหนดเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่ง) เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์อยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังนำเสนอกรอบการสร้างแบรนด์ของ de Chernatony ซึ่งเน้นถึงขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาแบรนด์จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากหลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์เนื้อหาจึงได้รับการจัดโครงสร้างในรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละแนวคิดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

 

 


https://lnkd.in/gCqR3T3

 

 

 

2. เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)

 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการเป็นวิทยากร ปฐมบทการเป็นวิทยากร การวางแผนอาชีพวิทยากร มนุษยสัมพันธ์และการสมาคมสำหรับวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร หลักการพูดในชุมชน ทักษะการพูดของวิทยากร เทคนิคการนำเสนอ จิตวิทยาการเรียนรู้ในการอบรม เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอบรม การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการสอน สื่อและเครื่องมือสำหรับการอบรม และการวัดประเมินผลติดตามสำหรับการอบรม

 

https://lnkd.in/g7NdvDf

 

3. การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์ (Instructional Design for Online Learning)

 

ปัจจุบันการเรียนการสอนออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน กลุ่มผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และเพื่อให้ได้บทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพนั้นควรเริ่มต้นจากการที่ผู้สอนมีการวางแผนออกแบบการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งการออกแบบการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้สอนวางแผนการสอนอย่างมีระบบ สามารถที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และเลือกวิธีการสอน สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนต่างๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย และประสบความสำเร็จ


https://lnkd.in/gWPFpi2

 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตประจำวัน (IT for Daily Life)

 

รายวิชานี้จะแนะนำความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ
การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟ์ตแวร์
การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในรูปแทบดิจิตอล และการคุกคาม พร้อมกล่าวถึงกฎหมาย และวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทอล-

 

ลงทะเบียนเรียนน คลิก

 

 

5. กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข (Psychosocial Occupational Therapy)


กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข พัฒนาจากรายวิชากิจกรรมบำบัดจิตสังคม มีเป้าหมายให้ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองและช่วยเหลือคนที่คุณรักซึ่งเป็นผู้กำลังมีประสบการณ์สุขภาพจิต ที่มีความสนใจในการเรียนรู้กระบวนการฟื้นสุขภาวะหลังมีอาการป่วยทางจิตในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และแนวทางการสื่อสารด้วยเทคนิคการใช้สื่อทางกิจกรรมบำบัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันโรคทางจิตตามบริบทของชุมชน


https://lnkd.in/g9Ug3Kg

 

 

6. ผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจผู้สูงวัย (Entrepreneurship and Innovation for Aging Business)

 

วิชานี้เป็นการให้ความรู้พื้นฐานในการออกแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การสร้างนวัตรกรรมและการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจกลุ่ม Aging Business (อาทิ ธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจอาหารสุขภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ฯลฯ) ซึ่งธุรกิจการบริการในกลุ่มผู้สูงวัย Aging Society นั้นมีลักษณะเฉพาะ และมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวทางการพัฒนาธุรกิจและการสร้างคุณค่าตลอดโซ่อุปทาน (Value Creation) โดยวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหา แนวคิด หลักการและองค์ประกอบของการออกแบบธุรกิจ (Business Model Design) การออกแบบนวัตรกรรมและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Innovation and Strategic Management) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจกลุ่ม Aging Society การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ เนื้อหาวิชานี้ยังรวมถึง การวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) และวิเคราะห์แบบ Strategic Foresight เพื่อนำไปพัฒนาแบบจำลองธุรกิจรูปแบบใหม่ (Business Model Re-design) ที่เหมาะกับสภาพธุรกิจกลุ่ม Aging Society ในอนาคต โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันจากผู้ประกอบการจริง (Learning together with entrepreneurs) เพื่อให้สามารถนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม


https://lnkd.in/gjtXP9i


คอร์สเรียน ออนไลน์ ฟรี จากหลากหลายสถาบัน

ฟรี คอร์สออนไลน์ ภาษาอังกฤษ Grammar and Writing โดย มหาวิทยาลัย จุฬา

23 รายวิชา ลงทะเบียน เรียนออนไลน์ เรียนฟรี โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี


 

7. การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา

 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ปรัชญาและการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา ความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิมกับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาตร์แบบสะเต็มศึกษา ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา การประยุกต์ปัญหาด้านคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) สำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา


https://lnkd.in/g7Ru9-i

 

 

8. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Analytics)

 

Data Analytics คือศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ และในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข่น การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อมูลการซึ้อสินค้า การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการตลาด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคจากข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น ในปัจจุบันข้อมูลนั้นมีอยู่มหาศาล Data Analyitcs จึงนำว่าเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในทุกองค์กร ในรายวิชานี้ จะมีการบรรยายถึงหลักการพื้นฐานของการทำ Data Analytics เช่นการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Data Cleaning) การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Exploring) การวิเคราะห์ประมวลผล (Data Processing) และการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) ผ่านการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เช่น Microsoft Excel และ Power BI


https://lnkd.in/gqzFbrg

 

9. หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ

หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการเป็นวิชาที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับการทํางานวิจัยเพื่อการค้นหา การตรวจสอบ การประเมิน เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยนั้นไปพัฒนาต่อยอดระบบการทำงาน กระบวนการ การวางกลยุทธ์หรือนโยบายต่าง ๆ โดยพื้นฐานที่สำคัญของการวิจัย นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงความหมาย ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม และปฏิบัติได้อย่างมีจรรยาบรรณ

รายวิชาดังกล่าว สามารถนับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 15 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเลือกบังคับ (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)


https://lnkd.in/gAV6fQ4

 

10. การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Listening and Speaking for Communication)

 

การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ


https://lnkd.in/gshe28n