คอร์สเรียนฟรี ของคนทำงาน Upskills เพื่อนำเสนอ อย่างมีประสิทธภาพ โดย ม.เชียงใหม่

คอร์สเรียนฟรี ของคนทำงาน Upskills เพื่อนำเสนอ อย่างมีประสิทธภาพ โดย ม.เชียงใหม่

 คอร์สเรียนฟรี เน้น ทักษะ การทำงาน การสื่อสาร ในที่ทำงาน สำหรับ มนุษย์ ออฟิสทั้งหลาย เรียนออนไลน์ ฟรี  โดย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ในหลากหลาย หลักสูตร ด้านการพัฒนา บุคลิก ภาพ และการนำเสนอ ข้อมูล การสื่อสาร ในที่ทำงาน

 

 

 

เรียนออนไลน์ ฟรี กับ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ CMU เพื่อ มนุษย์ออฟฟิส 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากรภาครัฐ |

Personality Development for Work Efficacy Building of Government Officer

เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงหลักการและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ แนวคิดทางจิตวิทยากับการรับรู้ของมนุษย์ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการพัฒนารูปลักษณ์ เทคนิคการพัฒนาการแต่งกาย เทคนิคการพัฒนาการแสดงท่าทาง และมารยาททางสังคม

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU039+2020/about

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication

การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้น

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU018+2017/about

 

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน | Interpersonal Communication Skills in Workplace

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU040+2020/about

รายวิชาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน (Interpersonal Communication Skills in Workplace) มีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดสำคัญของทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน การตระหนักรู้ในตนเอง การรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ | Effective Presentation Technique

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU017+2017/about


หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รูปแบบของการนำเสนอ การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ ทักษะและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ เทคนิคการตอบคำถาม ข้อพึงระวัง และลักษณะการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

 


หลักสูตร อื่นๆที่น่าสนใจ

ฟรี! 10 หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคโควิด เรียนออนไลน์ฟรี

 จุฬาฯ เปิดคอร์สใหม่ เรียนออนไลน์ฟรี เดือน กรกฏาคม 2564

English for Job Hunters ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่กำลังหางาน โดย สถาบันภาษา จุฬา

23 รายวิชา ลงทะเบียน เรียนออนไลน์ เรียนฟรี โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวม 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม.มหิดล เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ

 


จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง | Applied Psychology to Work through Success Happiness and Wealth

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU029+2019/about

เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงจิตวิทยาประยุกต์ในทำงาน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายในที่ทำงาน การยศาสตร์ (Ergonomics) และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ทำงานกับสุขภาพจิต และการจัดการทางการเงินสำหรับคนทำงาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการทำงาน

จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน | Psychology and Daily Life

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU007+2017/about

รายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน(Psychology and Daily Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย และจุดมุ่งหมายของจิตวิทยา กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา จิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง ได้แก่ นิสัยและการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ตัวตน แรงจูงใจ อารมณ์ สุขภาพและการผ่อนคลาย บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ และการควบคุมตนเอง จิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ ความรักและชีวิตคู่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว และจิตวิทยากับสังคม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และ การทำงานกลุ่ม

การรู้เท่าทันสื่อ | Media Literacy

ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของสารที่ปรากฏในสื่อ หลักการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าสาร การเลือกรับสาร การประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม การสร้างและส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ

คลังข้อมูล | Data Warehouse

 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU032+2019/about

 

การนำเสนอแนวคิดของคลังข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาคลังข้อมูล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และได้อธิบายถึงขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูล โดยอาศัยไดเมนชันโมเดล ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บภายในคลังข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแลป นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงแนวทางการค้นคืนข้อมูลเชิงมิติเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ และท้ายสุดได้อธิบายถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบคลังข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ