เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะชีวิต และ การ พัฒนาตนเอง จาก มหาวิทยาลัยของไทย

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะชีวิต และ การพัฒนาตนเอง

 แนะนำ คอร์ส หลักสูตร เรียนออนไลน์ฟรี ด้านการพัฒนา ทักษะชีวิต และ การพัฒนาตนเอง  Develop life Skills และ Self-Development สำหรับนักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป โดยหลักสูตรที่คัดสรรมา เป็นหลักสูตร์ ของ หลาย มหาวิทยาลัย ชื่อดัง ของไทย เรียนฟรี มีใบประกาศเกียติบัตร

 

ทักษะชีวิต  Life Skills คืออะไร

ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการฝึกฝนอบรม

 

การพัฒนาตนเอง Self-development หมายถึง

การควบคุมตนวิธีการหนึ่งวิธีการใดหรือหลายวิธีรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมเป้าหมายและกระบวนการที่นำไปสู่ เป้าหมายนั้นด้วยตนเองการควบคุมตนเองเป็นทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้

 


 

5 คอร์ส พัฒนาตนเอง เรียนออนไลน์ฟรี

รวม 50 หนังสือ พัฒนาตนเอง

10 นิสัย ที่เราควรมี และ ควรพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

 


การคิดสร้างสรรค์ | Creative Thinking   

CU

ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสำหรับครูในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์

 

Enroll ลงทะเบียนเรียน Creative Thinking 

 

 

 

 

การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ | Creative Problem Solving by CU012

 Enroll in CU012

 

หลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนางานด้วยการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้กับบุคลากร กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กร การวัดและประเมินการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

 

การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | Learning and Development   By PIM

 

ลงทะเบียนเรียน ฟรี 

ความหมาย ความสำคัญ นโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา หลักการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

{youtube}dTeFL0r3DAU{/youtube}

 

สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. | Building Good Brand with R.I.C.H.  ฺBy SWU

ลงทะเบียนเรียน ฟรี 

 

การสร้างแบรนด์ด้วย R.I.C.H. เป็นหลักการสร้างแบรนด์ให้ดีและดัง ภายใต้แนวคิดการตลาดที่คำนึงถึงสังคม (Societal Marketing) ซึ่งผู้ประกอบการยุคปัจจุบันไม่ควรละเลย เนื่องจากผู้บริโภคในยุคนี้ ไม่ต้องการแบรนด์ที่ตอบสนองแก่ตนเองเท่านั้น แต่ต้องดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน ในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างแบรนด์ดีด้วย โมเดล R.I.C.H. กับกระบวนการ Plan, Do, Check, Act (PDCA) โดยเริ่มจาก R=Radical คือ การสร้างผลกระทบแบบก้าวกระโดด I=Integrate คือ การบูรณาการ C=Care คือ การเอาใจใส่และใส่ใจ และ H=Humanity คือ การสร้างสรรค์แบรนด์ที่ดีต่อมนุษยชาติ

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ | Decision Support System RMUTT

ลงทะเบียนเรียน ฟรี 

คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แนวคิดการดำเนินการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มุมมองพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจ การใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ระบบฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบการตัดสินใจแบบกลุ่ม