ความหมายและความสำคัญของ การใช้เครื่องมือ PEST Analysis

ความหมายและความสำคัญของ การใช้เครื่องมือ PEST Analysis

ความหมายและความสำคัญของ การใช้เครื่องมือ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ ธุรกิจ วิเคราะห์ การตลาด เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธทางการตลาด และ กลยุทธ์ ระดับองค์ กรณ์

 

แม้ว่า SWOT จะเป็น เครื่องมือ แรกที่สำคัญ ในการวิเคราะห์ หา จุดอ่อน และ จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค ทางการตลาด ของ ธุรกิจของเรา ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม เรายังต้องเรียนรู้ ถึงเครื่องมือ ทางการ ตลาดที่สำคัญ อีกหนึ่งอย่าง คือ PEST Analysis

PEST Analysis คือ อะไร

PEST Analysis คือเครื่องมือ สำคัญ ทางการตลาด ที่จะใช้วิเคราะห์ หา ปัจจัยแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจ ของคุณ  อย่างเช่น

- Political : การเมือง

- Economic : เศรษฐกิจ

- Social : สภาพทางสังคม

- Technological environment : สภาพแวดล้อมทางสังคม

การวิเคราะห์ การตลาด ด้วย PEST จะช่วยให้คุณ มองเห็น อนาคต และ คาดการณ์ ถึงปัญหา อุปสรรค ต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการเตรียมการรับมือ หาทางหลีกเลี่ยง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

เรามาทำความเข้าใจ หลัก ของ PEST Analysis อย่างละเอียด แยกตาม Factor หรือ องค์ ประกอบได้ดังนี้

P : POLITICAL FACTOR

องค์กรณ์ ทุกองกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น องกรณ ธุรกิจ หรือ การกุศล ก็ตามแต่  จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และ ข้อบังคับ ต่างๆ ของรัฐบาล  ยกตัวอย่างเช่น

 • กฎหมาย ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย
 • กฎหมาย แรงงาน
 • ภาษี
 • กฎหมาย ลิขสิทธ์
 • กฎหมาย ข้อบังคับ เกียวกับ แรงงาน
 • ภาษี และ ค่าธรรมเนียม ศุลกากร หากคุณทำธุรกิจ ส่งออกและ นำเข้า
 • กรมโรงงาน อุตสาหกรรม
 • เป็นต้น

การประเมินแง่มุมทางการเมืองของธุรกิจของคุณ คุณต้องพิจารณากฎหมายที่จะเกิดขึ้นและประเมินว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อกิจกรรมของคุณอย่างไร

การที่รัฐ กำลังจะออกกฎหมาย ข้อบังคับบางอย่าง อาจจะส่งผล ทำให้ บางธุรกิจ เกิดข้อจำกัด กลายเป็นผลเสีย ให้กับผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน อาจจะส่งผลดี ต่อ ผู้ประกอบการบางราย นั่นเอง

หรือการที่รัฐมีนโยบายผ่อนปรนข้อกำหนดต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็สามารถทำให้การทำธุรกิจนั้นคล่องตัวมากขึ้น

E : Economic Factor

ธุรกิจ ของคุณ ย่อมต้องได้รับ ผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก ปัญหา ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขี้นในปัจจุบัน และ ในอนาคต  เช่น ภาวะเงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ย และ ความพร้อมของสินเชื่อ

ปัญหาทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ส่งผลให้กับ ธุรกิจของคุณ อย่างไร เช่น อัตราดอกเบี้ย ที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่อการกู้ยืมในอนาคต ของ ธุรกิจของคุณหรือไม่ 

อัตราเงินเฟ้อ จะส่งผล ต่อเงินเดือน ของพนักงาน ของคุณอย่างไร

การที่เศรษฐกิจหดตัวทำให้มีความเสี่ยงของการทำธุรกิจมากขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้การลงทุนต่างๆ เกิดขึ้นได้ช้า

S : Social Factor

จากการที่ แฟชั่น เทคโนโลยี และ สังคม มีการ ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ขึ้น ซึ่ง จะส่งผล ให้กับ ธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ หลายหลาย ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด และ ทำให้เกิด ธุรกิจหน้าใหม่เข้ามาแข่งขันได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

ว่าด้วย Social Factor ปัจจัยทางสังคม ยังมี อีกหลายปัจจัย ที่เราต้อง เฝ้าจับตา อาทิเช่น

 • Educational ระดับการศึกษา ของประชากร
 • Marketing Trends เทรนการตลาด ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • Ethical and religious behaviour หรือ พฤติกรรม ทางจริยธรรม และ ศาสนา
 • อัตราการเติบโต ของจำนวนประชากร
 • ยุคสังคมผู้สูงวัย

สิ่งเหล่านี้ มีอิทธพล สู่ ทัศนคติ การตัดสินใจ ซื้อของ ลูกค้า ของ คุณ ในอนาคต ได้ เช่นเดียวกัน

T : Technology Factor

การใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นของเราเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีมากในการวัดการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจ การวิจัยทางเทคโนโลยีล่าสุดและเทคโนโลยีล่าสุดส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องรู้ แนวโน้มและนวัตกรรมล่าสุดเหล่านี้จะส่งผลอย่างมากต่อวิธีที่ลูกค้าค้นหาและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ดังนั้นการอยู่เหนือสิ่งอื่นใดจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างง่ายดายเสมอ

การใช้ ประโยชน์ จากเครื่องมือวิเคราะห์ การตลาด PEST Analysis

หลังจากที่ได้ทราบ ถึง ส่วนต่างๆของPEST Analysis กันมาอย่างดีแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราต้อง มาดูกันถึงวิธีการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ต่างๆ ที่ส่งผล ต่อ ธุรกิจของเรานั้น จะเป็นอย่างไรบ้าง

PEST Analysis Opportunities & Threat

 1.  เป็นเครื่องมือ ช่วยในการค้นหา โอกาส Finding The Opportunities

   เมื่อคุณ กำลังรวบรวมข้อมูล ต่างๆ  คุณต้องใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ ในการ วิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านั้น และ ต้องสามารถที่จะ ดึง องค์ประกอบ ของ PEST  ออกมาเป็น โอกาส ของธุรกิจของคุณให้ได้

ตัวอย่างเช่น กฎหมายข้อบังคับ ใหม่ อาจจะเป็น โอกาสให้ ธุรกิจของคุณ ได้เปิดตลาดใหม่ ซึ่งทำให้คุณจะต้อง คิดถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับธุรกิจของคุณ  หรืออาจะส่งผลให้คุณ ได้ ปรับปรุง ระบบการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น นั่นเอง

 1. เป็นเครื่องมือในการ คาดเดา อุปสรรค เพื่อจะหลีกเลี่ยงหรือแก้ไข Finding The Threat

ในชุดเครื่องมือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ด้วย PEST นั้น จะช่วยให้เรามองเห็น อุปสรรค ของธุรกิจ  ตัว อย่างเช่น

- การถดถอย ของตลาด อาจจะ ส่งผลให้ธุรกิจของคุณแย่ลงอย่างไม่รู้ตัว   การที่เราสามารถ ดู ว่าภัยคุกคาม ต่างๆ นั้น แฝงตัวอยู่ที่ใด ในหมวดหมู่ของ PEST ข้างต้น อย่างน้อย สามารถช่วย หคุณลดผลกระทบ ได้ แม้ไม่สามารถ กำจัดได้หมด ก็ตามที

 

Team management Skills รวมทักษะ สำคัญที่จะช่วยให้ คุณ บริหารจัดการทีมงาน

ความหมายของ Digital Marketing หรือ การตลาดออนไลน์

 

ปัจจัย PEST ทั้งหมดควรรวมอยู่ในแผนธุรกิจของคุณพร้อมกับการวิเคราะห์ SWOT ของคุณ เมื่อทั้งสองปรากฏในแผนของคุณ ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนจะเห็นว่าคุณทำการบ้านเสร็จแล้วและตระหนักดีถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจของคุณ

 

สรุปปัญหา การ วิเคราะห์ PEST Analysis

การวิเคราะห์ PEST อย่างละเอียดอาจเป็นเรื่องยาก การอยู่ใกล้ธุรกิจของคุณมาก จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามภัยคุกคามและเพิ่มโอกาส นี่คือเหตุผลที่ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้มุมมองที่เป็นกลางได้เสมอ

 

เทคนิด ทำตลาดออนไลน์ 2021 สำหรับ แต่ละ สาย อาชีพ