Warehouse

  • วิธีการจัดองค์การในงาน คลังสินค้า

    วิธีการจัดองค์การในงาน คลังสินค้า

    วิธีการจัดองค์การในงานคลังสินค้า เป็นหนึ่ง ในเนื่อหาหลักสูตร การบริการจัดการคลังสินค้า ของ ThaiMooc เรียนออนไลน์ได้ฟรี 

  • กิจกรรมต่างๆ ในงาน คลังสินค้า

    กิจกรรมในงานคลังสินค้า

    กิจกรรมของคลังสินค้าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บโดยไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย ลักษณะทั่วไปของคลังสินค้าคืออาคารชั้นเดียวมีพื้นที่โล่งกว้างสำหรับเก็บสินค้า มีประตูขนาดใหญ่หลายประตูเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้า กิจกรรมในงานคลังสินค้า ประกอบด้วย กิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง