ออมสิน ธกส ปล่อยกู้ 10,000 บาท ช่วยผู้ได้รับ ผลกระทบโควิด ได้ทุกอาชีพ

ออมสิน ธกส ปล่อยกู้ 10,000 บาท ช่วยผู้ได้รับ ผลกระทบโควิด ได้ทุกอาชีพ

รัฐบาลเปิด “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19” ผ่านธนาคารออมสินและธ.ก.ส. สำหรับผู้มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เกษตรกร วงเงินธนาคารละ 10,000 ล้านบาท ให้กูได้ททุกอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระ และ พนักงานประจำ  ไม่เกิน รายละ 10,000 บาท

 


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 โดยอนุมัติวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้ผลกระทบจาก COVID – 19 โดยต้องผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีขึ้นไป โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

ออมสิน ธกส ปล่อยกู้ 10,000 บาท ช่วยผู้ได้รับ ผลกระทบโควิด

ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ1 ล้านคน โดย ธ. ออมสินและ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน แห่งละ 10,000 ล้านบาท รวม 20,000 ล้านบาท เพื่อให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน พร้อมปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ รัฐบาลจะใช้วงเงินงบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก NPLs ร้อยละ 100 สำหรับ NPLs ที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 20,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ธกส พักชำระหนี้ ยาวถึงปี 2566 ให้ เกษตรกร กู้เพิ่ม ฟื้นฟู พักทรัพย์
ธกส กับมาตราการ พักชำระหนี้ ช่วย ลูกค้าจาก โควิด รอบใหม่ 2021

มาตารการพักชำระหนี้

นอกจากนี้ ครม. รับทราบการขยายระยะเวลามาตรการพักชำระหนี้ของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ในส่วนของเงินต้น จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 ตามความสมัครใจ เพื่อนำเงินงวดที่จะต้องชำระหนี้ไปใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงก่อน

มาตราการเยียยา เพื่อลดภาระค่าครองชีพ


ที่ผ่านมารัฐบาลได้ ออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายใต้โครงการเราชนะ จำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (สำหรับเดือน ม.ค. - ก.พ. 64)

ต่ออายุ "เราชนะ", "ม33เรารักกัน" รับเพิ่มอีก 2,000 บาท ต่อคน 

 

 

สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 33.2 ล้านคน และมีมูลค่าการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจประมาณ 203,295 ล้านบาท

และมาตรการ ม.33 เรารักกัน รวมทั้งมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2564 การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 เป็นต้น รวมทั้ง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ(สินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ วงเงิน 100,000 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ซึ่งได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิดออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นต้น


ธ. ออมสิน เปิดลงทะเบียน กู้เงิน 10,000 บาท ผ่าน Mymo 

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนปล่อยกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด กลางเดือน พ.ค. 2564 นี้ บนแอป MyMo สามารถกู้ได้สูงสุด 1 หมื่นบาท/ราย อัตราดอกเบี้ย 0.35% ระยะเวลา 3 ปี ปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

วงกลางเดือน พ.ค.นี้ ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าของออมสินที่มีแอปพลิเคชั่น MyMo และมีความต้องการสินเชื่อนั้น สามารถขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ได้ ซึ่งวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท สามารถกู้ได้สูงสุด 1 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% เป็นระยะเวลา 3 ปี ปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

“เราจะทยอยเปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเป็นระยะ ๆ ซึ่งระยะแรกเราจะเปิดให้ลูกค้าของออมสินที่มีแอป MyMo จำนวน 9.2 ล้านคน เข้ามาขอสินเชื่อผ่านแอปก่อน จากนั้นจะให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม และจากระยะถัดไปจะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศที่ไม่มีแอป MyMo เข้ามาลงทะเบียน

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา