กองทุน ที่สามารถ ลดหย่อนภาษี ปี 2566 ได้ มีอะไรบ้าง

กองทุน ที่สามารถ ลดหย่อนภาษี ปี 2566 ได้ มีอะไรบ้าง

กองทุน ที่สามารถ ลดหย่อนภาษี ปี 2566 ได้ นั้น นอกจาก SSF และ RMF แล้ว ในปีนี้จะมีเพิ่มมาคือ TESG อีกด้วย  กองทุน TESG เป้นกองทุน เน้น ใน หุ้น และ ตราสารหนี้ไทย Set ESG Rating

 

หนึ่งในคำถามที่น่าจะคาใจใคร ๆ หลายคนก็คือถ้าจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย SSF และ RMF "ควรซื้อลดหย่อน" เท่าไหร่ดี ถึงจะเหมาะสม ก่อนที่จะตอบได้ว่าควรซื้อเท่าไหร่ ต้องรู้ก่อนว่า กองทุนSSF และ  กองทุนRMF ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ 

ซึ่งเงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย SSF คือสามารถนำเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 30% ของ "เงินได้ที่ต้องเสียภาษี" แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อนับรวมกับ RMF ประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนการออมแห่งชาติ กบข. และกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ห้ามเกิน 500,000 บาท

สำหรับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีด้วย RMF ก็คือลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 30% ของ "เงินได้ที่ต้องเสียภาษี" และเมื่อนับรวมกับ SSF ประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนการออมแห่งชาติ กบข. และกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ห้ามเกิน 500,000 บาท... อ่านต่อที่ : https://www.ktam.co.th/ktam-edutainment-detail.aspx?ktam_id=55

 

กองทุนที่สามารถลดหย่อนภาษี ปี 2566 ได้ มีอะไรบ้าง

1. กองทุน SSF
2 กองทัุน RMF
3. กองทุน TESG มาใหม่

 

📌 1. กองทุน SSF

☄ เน้นนโยบายในการลงทุน ใน สินทรัพย์ ทุกประเภท
☄ สิทธิในการลดหย่อนภาษี สูงสุด 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
☄ ระยะเวลาการลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
☄ การลงทุนต่อเนื่อง : ไม่ต้องซื้อต่อเนื่อง
☄ เงินลงทุนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
☄ ปีที่ใช้สิทธิประโยชน์ได้ 2563-2567
☄ ประโยขน์ เพื่อ การออมระยะยาว

 

📌 2. กองทุน RMF

☄ เน้นนโยบายในการลงทุน ใน สินทรัพย์ ทุกประเภท
☄ สิทธิในการลดหย่อนภาษี สูงสุด 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
☄ ระยะเวลาการลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ซื้อ และขายได้เมื่ออายุ 55 ปี บริบูรณ์
☄ การลงทุนต่อเนื่อง : ต้องซื้อต่อเนื่อง ทุกปี (หรือได้แค่ ปีเว้นปี
☄ เงินลงทุนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
☄ ปีที่ใช้สิทธิประโยชน์ได้ 2563 เป็นต้นไป
☄ ประโยขน์ เพื่อ การวางแผนเกษียณ รอรับ บำนาญ

หมายเหตุ เพิ่มเติม กองทุน RMF เมื่อรวมกับ กองทุน SSF แล้วจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท  ถ้าคุณซื้อเกินกว่านั้น คุณ ก็ใช้สิทธิ์ ได้แค่บางส่วน คือ 500,000 เท่านั้น 

 

 

📌 3. กองทุน TESG เป็นกองทุนใหม่

☄ เน้นนโยบายในการลงทุน ใน หุ้น และ ตราสารหนี้ไทย Set ESG Rating
☄ สิทธิในการลดหย่อนภาษี สูงสุด 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 100,000 บาท
☄ ระยะเวลาการลงทุน ไม่น้อยกว่า 8 ปี นับจากวันที่ซื้อ
☄ การลงทุนต่อเนื่อง : ไม่ต้องซื้อต่อเนื่อง
☄ เงินลงทุนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
☄ ปีที่ใช้สิทธิประโยชน์ได้ 21 พย. 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2575
☄ ประโยขน์ เพื่อ การออมระยะยาว

SET ESG Ratings คืออะไร

ประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่จัดทำโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการประเมินจะครอบคลุมคำถามในมิติ ESG ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ

 

สรุปคือ SET ESG Rating คือกลุ่มบริษัท ที่ผ่านการประเมิน โดย กลต แล้ว นั่นเอง  เรียกได้ว่า หุ้น ยั่งยืน นั่นเอง 

 

“สร้างโอกาสการลงทุนด้วย SET ESG Ratings”

ตั้งแต่ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)” ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

ในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)” เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” พร้อมทั้งประกาศผลประเมินในรูปแบบ ESG Ratings เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

นอกจากการใช้ สิทธิลดหย่อนภาษี ด้วย กองทุนรวมแล้ว เรายังสามารถใช้สิทธิ์ ได้จาก ประกันชีวิต อีกด้วย

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

แผนการออมเงิน ผลตอบแทนสูง ลดหย่อนภาษีได้ 25/15

บริจาคเงินเข้า กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา หักลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า

 

 

แนะนำหนังสือ 

รู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้าน | ไม่รู้ภาษีธุรกิจออนไลน์ไปไม่รอด | รู้อะไรไม่สู้รู้จักวางแผนภาษี | รู้ให้ไว! ภาษีออนไลน์

ลดหย่อนภาษี

 

เครดิตที่มา https://setsustainability.com/ESG-ratings

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา