Shoping accesstrade

สมัครสินเชื่อ UOB iCash ผ่านช่องทางออนไลน์ รับส่วนลด 4,500 บาท

สมัครสินเชื่อ UOB iCash ผ่านช่องทางออนไลน์ รับรหัสส่วนลดLazadaมูลค่าสูงสุด 4,500 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น : สำหรับลูกค้าใหม่ รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่าสูงสุด 4,500 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อ UOB iCash ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในหน้า Landing Page ที่กำหนดไว้
ระยะเวลาการสมัคร : ภายในวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565

📍ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม📍

•   อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
•   พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
    (ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง)
 
 
 อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร
•   อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่
    เกิน 25% ต่อปี
•   อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
•   ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุ
    ในสัญญา) : ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน
    คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365 (ยกเว้นการเรียกเก็บจนถึง 31 ธ.ค.2566)
•   ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี
•   ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
•   ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) :
    50 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
•   ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) :
    100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี
•   ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
•   ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
•   ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร
🎇เงื่อนไขการรับคูปองส่วนลด Lazada🎇
•  สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCash ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 -
   31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
•  รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่าสูงสุด 4,500 บาท เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ดังนี้
•  สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อ iCash มาก่อนหรือเป็นลูกค้าที่เคยมีบัญชีสินเชื่อ iCash และได้
   ทำการปิดวงเงินแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 วัน
•  ธนาคารจะจัดส่งรหัสส่วนลด Lazada ให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ผ่านทาง SMS ตามเบอร์
   โทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 60 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งรหัสส่วนลด Lazada ให้เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่ยกเลิกวงเงินหรือยังไม่ปิดบัญชีสินเชื่อ
   iCash ภายใน 30 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ
• รหัสส่วนลด Lazada นี้ไม่สามารถใช้กับค่าขนส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้• รหัสส่วนลด Lazada สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
• รหัสส่วนลด Lazada ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1และสูตร2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติม
   เงินโทรศัพท์มือถือ และการชำระบิลทุกประเภท
• ในกรณียกเลิกหรือคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ” ลูกค้าไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
• การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้รหัสส่วนลด Lazada เป็นไปตามที่ลาซาด้ากำหนด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์
   เวลา 9.00-18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
• การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร