อัตราการลด เงินสมทบ ประกันสังคม ปี 2565

ลด เงินสมทบ ประกันสังคม 2565

อัตราการลดเงินสมทบ ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และ ประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับ อาชีพอิสระ ในแต่ละเดือน ตลอดปี 2565

ตามนโยบาย 10 มาตรการช่วยเหลือประชาชน ปี 2565 ทุกกลุ่มอาชีพ 

 

อัตราการลดเงินสมทบ ผู้ประกันตัน ประกันสังคม ตาม มาตรา 33 

ตามมาตราการ ช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อ บรรเทาปัญหาน้ำมันแพง และ สินค้าราคาสูงขึ้น รัฐบาลได้ ประกาศให้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 
จำนวน 11.2 ล้านคน จะได้ลดเงินสมทบจากร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เหลือ ร้อยละ 1 ของค่าจ้าง ยกตัวอย่างหากคิดบนฐานค่าจ้าง 15,000 บาท จากเดิมต้องส่งเงินสบทบ 750 บาท จะลดลงเหลือส่งเงินสมทบ 150 บาท ทำให้สามารถลดภาระค่าครองชีพ ไปได้ประมาณ 600 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีผล ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  ถึงเดือน กรกฏาคม 2565

 • มกราคม 2565 ยังคง 5%
 • กุมภาพันธ์ 2565 ยังคง 5%
 • มีนาคม 2565 ยังคง 5%
 • เมษายน 2565 ยังคง 5%
 • พฤษภาคม 2565 ลดเงินสมทบ เหลือ 1%  (จ่ายสูงสุดเพียง 150 บาท)
 • มิถุนายน 2565 ลดเงินสมทบ เหลือ 1%  (จ่ายสูงสุดเพียง 150 บาท)
 • กรกฏาคม 2565 ลดเงินสมทบ เหลือ 1%  (จ่ายสูงสุดเพียง 150 บาท)
 • สิงหาคม 2565 อัตราเงินสมทบ เท่าเดิมที่ 5%
 • กันยายน 2565 อัตราเงินสมทบ เท่าเดิมที่ 5%
 • ตุลาคม 2565 อัตราเงินสมทบ เท่าเดิมที่ 5%
 • พฤศจิกายน 2565 อัตราเงินสมทบ เท่าเดิมที่ 5%
 • ธันวาคม  2565 อัตราเงินสมทบ เท่าเดิมที่ 5%

 

 

อัตราการลดเงินสมทบ ผู้ประกันตัน ประกันสังคม ตาม มาตรา 39 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.9 ล้านคน จะได้ลดเงินสมทบจากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 คือจากเดิมที่ต้องส่งเงินสมทบ 432 บาท จะลดลงเหลือส่งเงินสมทบ 91 บาท หรือลดภาระค่าครองชีพไปได้ประมาณ 341 บาทต่อคนต่อเดือน

อัตราการลดเงินสมทบ ผู้ประกันตัน ประกันสังคม ตาม มาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.7 ล้านคน จะได้ลดเงินสมทบในแต่ละทางเลือกลงร้อยละ 40 มี 3 ทางเลือก คือ  (เฉพาะ เดือน พฤษภาคม - กรกฏาคม 2565 เท่านั้น)

 • ทางเลือกที่ 1 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 70 บาท ลดลงเหลือ 42 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 100 บาท ลดลงเหลือ 60 บาท และ
 • ทางเลือกที่ 3 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 300 บาท ลดลงเหลือ 180 บาท หรือลดภาระค่าครองชีพไปได้ประมาณ 84 – 360 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

 

 

ติดตามข่าวสาร ประกันสังคม และ เงินเยียวยา 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา