การเปลี่ยนแปลงของ เทรนเทคโนโลยี ปี 2564 ในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงของ เทรนเทคโนโลยี ปี 2564 ในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงของ เทรนเทคโนโลยี ปี 2564 ในประเทศไทย

สถาบัน IMC ได้พูดถึง แนวโน้มการเปลียนแปลงของ ดิจิทัล ในปี 2564 ด้วยผลกระทบ ของ โควิด  19 ทำให้ สังคมโลกต้องเปลียนแปลงไปหลายด้าน โดยเฉพาะด้านน วิถีการทำงาน การใช้ชีวิต และการเว้นระยะห่าง    ทำให้องค์กรณ ต้องปรับตัว ทั้งรูปแบบการทำงาน  ซึ่งต้องมีการ นำเทคโนโลยี่ และ นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ และ เพิ่มความหยืดหยุ่น ให้บริการ เกิดขึ้นได้ ทุกที่ทุกเวลา

 

 IMC มีการแบ่งกลุ่ม เทรนการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี ในปี 2021 ไว้ 3 กลุ่ม

1 กลุ่มแรก  ยังเป็น กลุ่มคน ที่ยังเป็น ศูนย์กลาง ของทุกอย่าง (People Centricity) 

เพราะ คนยังคงมีความจำเป็น ในการควบคุมดูและ กระบวนการทำงานต่างๆ ให้ ถูก แปลงเข้าสูระบบอิเล็กทรอนิค ได้อย่างเต็มรูปแบบ

2 กลุ่มที่ 2 Location Independence กลุ่มที่เน้นการทำงาน จาก ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะทำงานหรือ การเรียนรู้ ต้องไม่มีการจำกัด พื้นที่ สามารถ ทำได้ แบบ ออนไลน์ จากที่ไหน ก็ได้ มี อิสรภาพ จาก สถานที่ในการทำงานและการเรียนรู้ 

3 กลุ่มที่ 3 Resilient Delivery เป็นกลุ่มที่มีการปรับตัวมากที่สุด เน้นการใช้ เทคโนโลยีเข้ามารองรับการเปลียนแปลง

แนวโน้มการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ในปี 2021

แนวโน้มที่ 1 โดยใช้ ทั้ง 3 กลุ่ม ข้างต้น คือ Internet of Behaviors หรือ อินเตอร์เน็ทแห่งพฤติกรรม ที่จะเป็นแนวโน้ม ดาวเด่นแห่งปี 2021

แนวโน้มที่ 2 คือการ เก็บรวบรวม ประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งจาก ลูกค้า ,พนักงาน และ ผู้ใช้งาน นำมาพัฒนาการทำงาน

แนวโน้มที่ 3 คือการ ใช้เทคโนโลยี ประมวลผลข้อมูลจาก แนวโน้มที่ 1 และ 2

แนวโน้มที่ 4-6 เกี่ยวข้องกับตำแหน่งสถานที่หรือโลเคชัน ได้แก่ เทคโนโลยีคลาวด์แบบกระจาย การปรับรูปแบบของธุรกิจที่จะให้บริการลูกค้าจากที่ใดก็ได้ รวมถึงให้พนักงานทำงานจากที่ใดก็ได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้สถาปัตยกรรมแบบกระจาย 

.

แนวโน้มที่ 7-9 โฟกัสที่การปรับตัวของธุรกิจ ได้แก่ การปรับให้บริษัทมีสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็ว การใช้วิศวกรรมระบบแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหากมีช่องทางทำระบบออโตเมชันได้ ธุรกิจก็ควรทำให้กระบวนการทำงานต่างๆเป็นระบบอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

การปรับตัวของ องค์กรณ์เพื่อให้ทันต่อเทรนด์ ทั้ง 9 เทรนด์

ต้องปรับปรุง 4 ด้าน

1 ปรับกลยุทธ์ด้านไอที จากการรวมศูนย์ให้เป็นการกระจาย

  1. 2. ต้องมี Big Data
  2. 3. ต้องสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
  3. 4. ต้องมี แอป รองรอง ในการทำงาน

 

 

Credit Smart SME และ สถาบัน IMC