กำหนดโอน เงินยังชีพสูงอายุ ที่มีรายได้น้อย ปี 2565

กำหนดจ่าย เบี้ยผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย ปี 2565

กำหนการโอน เงินยังชีพสูงอายุ หรือ เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ผ่าน e-Money กระเป่าเงินอิเล็กทรอนิกส์  ในระบบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีรายได้ น้อย ประจำปี 2565 เริ่ม 23 เมษายน นี้

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 เม.ย.65
----------------------------------
👉👉กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ.....

กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ในอัตราการจ่ายเดิม คือ


จำนวนเงินโอน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย  (เงินยังชีพผู้สูงอายุ)

- ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน

-ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

- โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน

งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565


กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี้


จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 เม.ย.65งวดที่จ่าย เดือนที่ได้รับสิทธิ วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1 ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 (5 เดือน) 23 เมษายน 2565
2 มีนาคม 2565 15 พฤษภาคม 2565
3 เมษายน 2565 15 มิถุนายน 2565
4 พฤษภาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565
5 มิถุนายน 2565 15 สิงหาคม 2565
6 กรกฎาคม 2565 15 กันยายน 2565

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถถอนเป็นเงินสด ได้

ซึ่งวงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน และเวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ / เว็บไซด์ รัฐบาลไทย

 

ครม.เพิ่มเบี้ยยังชีพ 700-1,250 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 ดังนี้

  1. อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน รวมเป็น 700 บาท/เดือน
  2. อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน รวมเป็น 850 บาท/เดือน
  3. อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน
  4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน รับเงิน ช่วยเหลือพิเศษ แก่ผู้สูงอายุเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บาท/เดือน

 

เปิดลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ปี งบประมาณ 2565

ยอดโอน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เดือนมีนาคม 2565

 

 

ติดตามข่่าวสาร บัตรคนจน 

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา