ปลดล็อค เพิ่มสิทธิ์ประกันสังคม ขอคืน เงินชราภาพ ก่อน อายุ 55

ประกันสังคม เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ ขอคืน เงินชราภาพ ก่อนอายุ 55 ปี

ประกันสังคม ออกร่าง แก้ไข พรบ ประกันสังคม  เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้ผู้ประกันตน โดยเฉพาะการ  ขอคืน เงินชราภาพ บางส่วน  ก่อนอายุครบ 55 ปี และ สามารถนำเงินชราภาพไป เป็นหลักทรัพย์ ในการค้ำประกันเงินกู้ ได้ 
ครม. วันที่ 10 พ.ค.65 รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
.

เปิดหลักเกณฑ์ประกันสังคมหลังแก้ไข: ขยายอายุ-เพิ่มประโยชน์ทดแทน-แก้บทลงโทษนายจ้าง และการ ขอคืน เงินชราภาพ

 

1.ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตน ม.33 จาก 60 ปี เป็น 65 ปีให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ รวมถึงขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้

 

รายละเอียดสำหรับการเพิ่มเติมในเงื่อนไขการเป็นผู้ประกันตน ดังนี้

- ให้ลูกจ้างอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และจากเดิมอายุไม่เกิน 60 ปีเป็นอายุไม่เกิน 65 ปี หรืออายุขั้นสูงตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นผู้ประกันตน เพื่อให้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม

- กำหนดให้ผู้ที่เคยประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว จากเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือนเป็นไม่น้อยกว่า 48 เดือน ต่อมาความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ถ้าผู้นั้นต้องการประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบเลขาธิการกำหนดภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเพื่อปรับเงื่อนไขในส่วนระยะเวลาการส่งเงินเงินสมทบของผู้ประกันตนที่ต้องการมาสมัครเข้าเป็นเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้เหมาะสม


.

2.เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ  การ ขอคืน เงินชราภาพ

 

ผู้ประกันตนมีโอกาสเลือกบริหารจัดการเงินที่สะสมไว้เพื่อโอกาสต่างๆ มากขึ้น กับเกณฑ์ใหม่ “3 ขอ”  

 

  1. ขอเลือก : มีสิทธิเลือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพ เมื่อนำส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขการได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว
  2. ขอกู้ : นำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
  3. ขอคืน : ขอคืน เงินชรภาพ สามารถนำเงินกรณีชราภาพที่ตนสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วน


-อายุครบ 55 ปี เลือกรับเงินบำนาญหรือบำเหน็จชราภาพ
-ขอคืน เงินชราภาพ บางส่วนมาใช้ก่อน อายุครบ 55 ปีได้
-นำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักค้ำประกันกู้เงินได้

 

แก้ไขเพิ่มเติมประเภทของประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่

  • เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกว่า เงินบำนาญชราภาพ
  • -เงินบำเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียว เรียกว่า เงินบำเหน็จชราภาพ
  • เงินที่จ่ายให้ก่อนรับเงินบำนาญชราภาพ เรียกว่า เงินบำนาญจ่ายล่วงหน้า (จากเดิม กำหนดประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพไว้ 2 ประเภท คือเงินบำนาญชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ) เพื่อให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพก่อนได้รับนั้น สามารถมีสิทธิได้รับเงินก้อนส่วนหนึ่งก่อนได้


แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน (15 ปี) มีสิทธิเลือกได้รับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพ ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาก่อนหรือสามารถนำไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน (จากเดิมให้ผู้รับประกันตนส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือนมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเท่านั้น และผู้ประกันตนไม่สามารถขอยื่นรับเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาก่อนหรือสามารถนำหลักประกันมาใช้ได้)

 

กำหนดเพิ่มให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนหรือผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้สำนักงานหักเงินชราภาพของผู้ประกันตนซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระอันเกิดจากการดำเนินการที่นำเงินชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินเพื่อส่งใช้กองทุนก่อนในกรณีมีเงินชราภาพเหลืออยู่ และเมื่อหักเงินดังกล่าวแล้วเหลือเท่าไรให้ทายาทของผู้นั้นซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันที่ผู้ประกันตนหรือผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราและการหักส่วนลดเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพที่กำหนดในกฎกระทรวง (เดิม มิได้กำหนดให้สำนักงานประกันสังคมสามารถหักเงินชราภาพได้)

กำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องอยู่ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน และจะต้องไม่ใช่ผุ้ได้รับหรือเคยได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพและมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (เดิม กำหนดให้ผู้ประกันตนมีอายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์ได้รับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเท่านั้น)

เช็คเงินสะสมประกันชราภาพด้วยตัวเองง่ายๆ 

 

  •  เข้าสู่เว็บไซต์ "ประกันสังคม" www.sso.go.th
  • เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ (กรณีไม่เคยลงทะเบียนสามารถกด สมัครสมาชิก ก่อนให้เรียบร้อย)
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน
  •  ระบบจะแสดงหน้าที่ระบุว่า "การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ" จะปรากฏตัวเลข จำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน จำนวนเงินสมทบของนายจ้าง จำนวนเงินสมทบของรัฐ ยอดเงินรวม (รายปี)


.เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ เกียวกับ ประกันสังคม และ เงินชราภาพ


อัตราการลด เงินสมทบ ประกันสังคม ปี 2565

ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.40 อีก 6 เดือน เริ่ม 1 ก.พ.- 31 ก.ค.65

อนุมัติ จ่ายเงิน บำเหน็จชราภาพ เพิ่ม ให้ผู้ประกันตน ม.33-ม.39

ความแตกต่าง 2 กองทุนของ ประกันสังคม ที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน

เงิน ชราภาพ ประกันสังคม เบิกก่อนได้ไหม

กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ


3.เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น


- เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง (เดิมร้อยละ 50)
- เพิ่มเวลาจ่ายเงินหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร โดยเหมาจ่ายครั้งละร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็น 98 วัน (เดิม 90 วัน)
- สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และภายหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน

 

 

แก้ไขมาตรการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้าง 

กำหนดให้นายจ้างซึ่งไม่ยื่นแบบรายการต่อสำนักงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานขอให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการภายในกำหนดเวลา หรือไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบภายในกำหนดเวลาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (เดิม กำหนดให้นายจ้างที่มีเจตนาไม่ยื่นแบบรายงานหรือไม่แจ้งเป็นหนังสือมีความผิด)

กำหนดให้นายจ้างที่ยื่นแบบรายการหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายการอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา