ความแตกต่าง 2 กองทุนของ ประกันสังคม ที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน

ความแตกต่าง 2 กองทุนของ ประกันสังคม ที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน

ความแตกต่าง 2 กองทุนของประกันสังคมที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน เงินที่ประกันสังคมใช้จ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ มาจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ซึ่งทั้ง 2 กองทุน คือ หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน ต่างกันที่ที่มาของเงินและความครอบคลุมในการคุ้มครองเท่านั้น

 


✅ กองทุน ประกันสังคม

 

นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ กำหนดฐานค่าจ้างขั้นต่ำที่ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง

สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 7 กรณี ได้แก่


(1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
(2) คลอดบุตร
(3) ทุพพลภาพ
(4) ตาย
(5) สงเคราะห์บุตร
(6) ชราภาพ
(7) ว่างงาน

✅ กองทุนเงินทดแทน

คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยนายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว

สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 4 กรณีได้แก่

(1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
(2) ทุพพลภาพ
(3) ตายหรือสูญหาย
(4) สูญเสียอวัยวะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th

หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ผู้ประกันตน ประกันสังคม เสียชีวิต ทายาท จะเบิกสิทธิ อะไรได้บ้าง

วิธีการตรวจสอบ สิทธิ ประกันสังคม มาตรา 33 ,39 และ 40

วิธี สมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์

สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา 33 39 40

เงิน ชราภาพ ประกันสังคม เบิกก่อนได้ไหม

 

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา