เงื่อนไขน สินเชื่อ QR รายวัน ออมสิน สำหรับ พ่อค้าแม่ค้า

เงื่อนไขน สินเชื่อ QR รายวัน ออมสิน สำหรับ พ่อค้าแม่ค้า

สินเชื่อ QR รายวัน ออมสิน สำหรับ พ่อค้าแม่ค้า ที่มีการใช้ ระบบ QR code payment ของธนาคารออมสิน  สามารถ เข้ายื่นกู้ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ QR รายวัน  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้เงินจากหนี้นอกระบบ

 

สินเชื่อ QR รายวัน กู้ง่าย แค่รับชำระด้วย QR Code ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ☺ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้เงินจากหนี้นอกระบบ


คุณสมบัติของผู้กู้ สินเชื่อ QR รายวัน

👉 เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ ฯลฯ
👉 เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี

 

จำนวนเงินให้กู้

 

ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อราย โดยมีเงื่อนไขต้องมีรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน QR Code Payment  จำนวนร้อยละ 5 ของยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านบัญชี และไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชำระรายวันในแต่ละวงเงินกู้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน และไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน  มีรายละเอียดดังนี้

 

 

กรณีขอกู้ครั้งแรก

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 -100,000 บาท โดยพิจารณาจากร้อยละ 5 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้

 

กรณีขอกู้ครั้งต่อไป 

 1. วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท โดยพิจารณาจาก
  • ร้อยละ 10 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ย้อนหลัง 6 เดือนต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้
  • กรณีมีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอกู้สินเชื่อประเภทนี้ได้ให้ใช้เกณฑ์กรณีขอกู้ครั้งต่อไป และวงเงินที่ให้กู้ในครั้งนี้ ให้นำวงเงินกู้เดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมาหักออกก่อน ยอดที่เหลือคือวงเงินกู้ที่จะให้ในครั้งนี้ โดยสามารถรวมหนี้เป็นบัญชีเดียวกันได้

ทั้งนี้การขอกู้ครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เท่าของการกู้ครั้งก่อนหน้า

 

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

การชำระคืนเงินกู้

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 – 200,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 – 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

 

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ QR รายวัน ธ.ออมสิน

 

คุณสมบัติ

 
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ ฯลฯ
 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

ออมสินปล่อยกู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 Rider และ ร้านค้า

ออมสิน พักชำระหนี้ 6 เดือน รายย่อย และ ผู้ประกอบการร้านอาหาร/โรงแรม

ออมสิน ปล่อยกู้ 5 แสน ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านนวด และ ขนส่ง


กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

สามารถใช้ผู้ค้ำประกันรวมทุกสัญญาได้ไม่เกิน 200,000 บาท และผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน  60  ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ใช้ผู้ค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 คน และผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน
 • ผู้ค้ำประกันแต่ละคนต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 9,000 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินให้กู้
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

 

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

 • ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โบรชัว แผ่นพับรายละเอียด

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gsb.or.th/gsb_govs/gsbloanqr-daily/

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา