ขายของออนไลน์ ไม่แสดงราคา โดนปรับ 10,000 คนแจ้งได้ 25%

ขายของออนไลน์ ไม่แสดงราคา โดนปรับ 10,000 คนแจ้งได้ 25%

ผู้แจ้งเบาะแส ใหักับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร้านค้าออนไลน์ ไม่แสดงราคา ได้ส่วนแบ่ง 25%

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการ ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคาสินค้า และ บริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่องการควบคุม การแสดงสินค้า รายละเอียด เกียวกับ การจำหน่ายสินค้า และ บริการ ผ่าน ระบบ ออนไลน์ หรือ อีคอมเมิรช์

 

 

หากไม่ปฏิบัติตาม หรือแม่แสดงราคา รายละเอียดให้ครบถ้วน มีโทษ ปรับ 10,000 บาท

 

โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ราคาที่แสดง ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

จ่ายสินบน นำจำ 25%

 

 

การจ่ายเงินสินบนนั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ประกอบมาตรา 43 กำหนดให้คณะกรรมการ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินสินบนจากจำนวนเงินค่าปรับตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้

แต่จะจ่ายเมื่อ การจับกุมสำเร็จ และ คดีเลิกกัน คือมีการ จ่ายค่าปรับแล้ว เราจึงจะได้ส่วนแบ่ง

 

ดังนั้นแล้ว ใคร ค้าขายสินค้า หรือ บริการ  ออนไลน์ ก็ต้อง ใช้ความระมัดระวัง ในการแชร์ ่ข้อมูล การให้ข้อมูล กันมากขึ้นนะครับ หลายคนไม่ได้มีเจตนา แต่ มันจะเปิดช่อง ให้ท่านต้องเสีย เงิน กันโดยใช่เหตุ

 

Credit ภาพ จาก ฐานเศรษฐกิจ


สร้างเงินล้าน จากจากวิกฤติ เปลี่ยน ชีวิต ด้วยอสังหฯ ออนไลน์

รวมแหล่งหาเงินออนไลน์ ทีทำได้จริง 2019

รายได้ออนไลน์ ที่ทำได้จริงๆ

รวมโปรโมชั่นเด็ด Shopee เดือน กรกฏาคม 2020 ขา Shop ออนไลน์ห้ามพลาด

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา