23 รายวิชา ลงทะเบียน เรียนออนไลน์ เรียนฟรี โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 รายวิชา ออนไลน์ เรียนฟรี โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียน เรียนออนไลน์ ฟรี กับ 23 รายวิชา จากมหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรออนไลน์ เรียน ฟรี จากมหาวิทยาลัย อันดับต้นๆ ของประเทศไทย


เรียนออนไลน์ ฟรี กับ 23 หลักสูตร จาก มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ฯ

 

CU001 วิกฤตการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา

 

วิชานี้เกี่ยวกับ "การแก้ปัญหาโลกร้อน"

   มลภาวะ และความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต สภาพแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศร้อนขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือการปรับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการใช้เครื่องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ และเลือกใช้วัสดุในการสร้างอาคารที่เหมาะสม เช่น หลังคา กระจก ผนังกันความร้อน ผนวกกับการประยุกต์ใช้น้ำเพื่อระบายความร้อน และวางแผนการจัดการขยะของเสียในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้การแก้ปัญหาโลกร้อนมีความยั่งยืนและลดผลกระทบที่จะสร้างภาวะเรือนกระจก📍https://cutt.ly/CU001


 

CU002 นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน

 

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

"บ้านแห่งยุคอนาคตคืออะไร"

   บ้านแห่งยุคอนาคตถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์สภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีฐานคิดมาจากบ้านไทยในอดีตสร้างความสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ประหยัดพลังงานและยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย

   เนื้อหาวิชาจะสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทความเป็นอยู่ในสังคมไทย หยิบยกข้อดีของบ้านประหยัดพลังงาน และหลักการในการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดความร้อน ความชื่น ปัจจัยก่อโรคภูมิแพ้โรคประจำบ้านของคนในยุคนี้

   ความรู้ ความเข้าใจในวิชานี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้วัสดุ และออกแบบบ้านของเราได้ และเลือกใช้ปัจจัยธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ น้ำ ลม ฯลฯ สร้างบรรยากาศให้บ้านอยู่สบาย ห่างไกลจากโรค

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

📍 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 


10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี!! มีใบประกาศ ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดล!

10 ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี

รวม 50 หนังสือ พัฒนาตนเอง

 CU003 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร


📍https://cutt.ly/CU003

 

"The production of solid fuel and activated carbon from agricultural waste"

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการผลิตถ่านอัดแท่ง กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ เพื่อแปลงวัสดุเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้บทเรียนยังอธิบายถึงการวิเคราะห์การผลิตในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มความสามารถของเกษตรผู้ผลิตให้สามารถดำเนินการได้ในเชิงพานิชย์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมCU004 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก

📍ลงทะเบียนเรียน

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติกจะกล่าวถึงหัวข้อหลักใหญ่ ได้แก่ ขยะในชุมชนของประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณพลาสติกจำนวนมาก รูปแบบการจัดการขยะในชุมชนของประเทศไทย และต่างประเทศ กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงเหลว การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแปรเป็นเชื้อเพลิงและพลังงานโดยให้มีของเหลือทิ้งและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสุด

 

CU005 สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS


📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

เนื้อหาบทเรียนจะอธิบายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทของมาตรฐาน HTML และ ใช้ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ เมื่อจบการเรียนผู้เรียนจะสามารถใช้ HTML Element พื้นฐานเพื่อบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมตามความหมายของ Element นั้น ๆ มีความเข้าใจกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บได้ เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจจะเป็น Web Developer อย่างแท้จริง

 

CU006 ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ

📍เข้าสู่ห้องเรียน

"เราจะเขียนอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร?
ควรจะเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ให้มา หรือแค่เขียนข้อมูลไปตามนั้น?
วันนี้เราจะลองมาทำกันดู.."

   กราฟหรือแผนภูมิที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น เมื่อคนดูภาพแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าข้อมูลที่เรากำลังแสดงอยู่หมายถึงอะไร ดังคำกล่าวที่ว่า “รูปภาพ 1 รูปแทนคำนับพัน” นั่นเอง

   ดังนั้นกราฟหรือแผนภูมิจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการนำเสนองานเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยประหยัดเวลาในการอธิบาย และทำให้การนำเสนอน่าสนใจ และเป็นที่จดจำมากขึ้น นอกจากนี้จากการวิจัย และประสบการณ์ส่วนตัวของหลาย ๆ คน เห็นว่า คนเราจำภาพได้ดีกว่าตัวอักษรแน่นอน จริงไหม...

   เนื้อหาในวิชานี้จะแนะนำการทำกราฟเบื้องต้นก่อน เริ่มตั้งแต่เทคนิคการเลือกกราฟที่เหมาะสมเลย เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก และในบทความถัด ๆ ไปเราจะมาเจาะลึกเทคนิคขั้นสูงขึ้น เช่น การผสมกราฟ การอธิบายกราฟตามแกน X และ Y เป็นต้น

 

CU008 การวางแผนกลยุทธ์

📍เข้าห้องเรียน

ความหมาย และความสำคัญของจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ McKinsey’s 7S Framework Balanced Scorecard และเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการะเมินความคิดสร้างสรรค์

CU009 การคิดสร้างสรรค์

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสำหรับครูในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์

CU010 การสอนงาน  : เรียนออนไลน์ ฟรี 

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรกับความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน หลักการและความสำคัญของการสอนงาน การวางแผนการสอนงานตามหลัก SMART Goal ปัจจัยและกระบวนการของการสอนงานตามหลัก GROW Model การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยใช้หลักการ STAR Model และแนวทางการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

CU011 การให้คำปรึกษาในงาน

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

หลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาในงาน ความสำคัญและประโยชน์ของการให้คำปรึกษาในงานต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงาน เทคนิคการให้คำปรึกษาในงานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม และการประเมินความสำเร็จในการให้คำปรึกษาในงาน

CU012 เรียนออนไลน์ : การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

หลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนางานด้วยการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้กับบุคลากร กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กร การวัดและประเมินการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

CU013 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

แนวคิด หลักการ ลักษณะ และความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคลกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และการประเมินความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

CU014 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

CU015 องค์การแห่งการเรียนรู้

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Marquardt และ Senge ความสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ ความเกี่ยวข้องระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการพัฒนาองค์กร องค์ประกอบและกระบวนการของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา แนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำของประเทศไทย

CU016 เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

ความหมายและความสำคัญของการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทและลักษณะของผลงานวิชาการ หลักการและแนวทางการนำเสนอผลงาน วิธีการเลือกแหล่งนำเสนอผลงาน รวมถึงวิธีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบเอกสารและในที่ประชุมวิชาการ

CU017 การบริการที่เป็นเลิศ

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

หลักการและความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการให้บริการที่เป็นเลิศ เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศกับลักษณะงานบริการประเภทต่างๆ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการและปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ

CU018 การออกแบบสาร

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

การออกแบบสารเป็นศาสตร์และศิลป์ที่นักออกแบบจำเป็นต้องเข้าใจหลักการที่ใช้ในการออกแบบทั้งแนวคิด หลักการ ทฤษฎี โดยผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องการรับรู้ของรับสาร ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ภาพ การรับรู้แผนผัง แผนภูมิ กราฟ การรับรู้ข้อความ และ ภาพข้อความร่วมกันซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ในการออกแบบบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ หรือ เว็บการเรียนการสอนได้

CU019 การจัดการความรู้

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

แนวคิด พัฒนาการของการจัดการความรู้ ความหมายของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้

CU020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

ขั้นตอนการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนเสมือน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์นนิง

CU021 การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

ความหมายของอีเลิร์นนิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบที่ต้องคำนึงในการผลิตและพัฒนา อีเลิร์นนิง หลักการถ่ายทอดเนื้อหาและรูปแบบในการออกแบบและพัฒนาในการผลิตเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประเภทและลักษณะสำคัญของอีเลิร์นนิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมและการใช้งานเบื้องต้นสำหรับงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางในการประเมินสื่อการเรียนรู้ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการผลิต เช่น Creative Common เป็นต้น

CU022 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือการเรียนรู้ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลและรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต

CU023 วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้

📍รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม

 เนื้อหาของวิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิทยาการข้อมูล ทั้งในด้านการประยุกต์ใช้ องค์ประกอบ กระบวนการ หลักการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นของการใช้เครื่องมือ การนำเสนอ และเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้างได้

เครดิต : CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน