Soft Skill and Hard Skill คืออะไร

Soft Skill and hard Skill เป็นทักษะ ความสามารถ ของ บุคคล แบ่งออกเป็น สองประเภทที่แตกต่างกันของทักษะที่แต่ละคนมีอยู่ ทักษะเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่วนบุคคลและอาชีพ และทั้งสองอย่างมีคุณค่าในรูปแบบที่แตกต่างกัน มาสำรวจแต่ละหมวดหมู่กัน:

 

ทักษะ Soft Skill and hard Skill

 

1. ทักษะทางด้านอารม์ณ์ และความรู้สึก นึกคิด การตัดสินใจ  Soft Skill

 

Soft Skill  เป็นเหมือน กับ ทักษะทาง ด้านอารมณ์ หมายถึง ความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม อารมณ์ และการสื่อสารที่ช่วยให้บุคคลสามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้จับต้องไม่ได้มากกว่าและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะด้านอารมณ์มักจะสามารถถ่ายโอนได้และสามารถนำไปใช้กับบทบาทงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างทั่วไปของทักษะที่อ่อนนุ่ม ได้แก่ :

- การสื่อสาร Communication Skill: การสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่มีประสิทธิภาพ การฟังอย่างกระตือรือร้น
- ภาวะผู้นำ: Leader Ship ความสามารถในการกระตุ้นและชี้นำทีม แก้ไขข้อขัดแย้ง และตัดสินใจ 
- ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Intelligence: เข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
- การบริหารเวลา Time Management : จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการปรับตัว Adaptability: เปิดรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ
- การทำงานเป็นทีม Teamwork: การทำงานร่วมกับผู้อื่น สนับสนุน และมีส่วนร่วมในเป้าหมายของกลุ่ม
- การแก้ปัญหา Problem-solving: วิเคราะห์ความท้าทาย หาทางออกที่สร้างสรรค์ และตัดสินใจ
- การแก้ไขความขัดแย้ง Conflict Resolution : จัดการกับความไม่ลงรอยกันและหาทางออกเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง

Soft Skill หรือ ทักษะด้านอารมณ์นั้น มีความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และมีบทบาทเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม นายจ้างมักจะมองหาผู้สมัครที่มีทักษะทางเทคนิค (ทักษะหนัก) และทักษะที่อ่อนนุ่มร่วมกันเพื่อสร้างทีมที่รอบรู้และประสบความสำเร็จ

 

Team management Skills รวมทักษะ สำคัญที่จะช่วยให้ คุณ บริหารจัดการทีมงาน

Time management แนะนำหนังสือ 5 เล่ม เพื่อการ ฝึกการบริหารจัดการเวลา

6 เทคนิค การแก้ปัญหา ทางธุรกิจ Problem Solving

 

2. ทักษะ ทางกายภาพ  Hard Skill


ในทางกลับกัน Hard Skill  ทักษะฮาร์ดหมายถึงความสามารถทางเทคนิคหรือความสามารถที่วัดได้ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานหรืองานเฉพาะ ทักษะเหล่านี้มักจะได้รับจากการศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ และเป็นสิ่งที่จับต้องได้และวัดปริมาณได้มากกว่า ทักษะที่ยากมักเป็นงานเฉพาะและอาจต้องการใบรับรองหรือปริญญา ตัวอย่างของ Hard Skills อาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและหน้าที่การงาน แต่ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่

- การเข้ารหัสและการเขียนโปรแกรม Coding and Programming : ความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis : การใช้เครื่องมือเช่น Excel, SQL หรือซอฟต์แวร์การแสดงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
- การออกแบบกราฟิก Graphic Design: ความเชี่ยวชาญใน Adobe Photoshop, Illustrator หรือซอฟต์แวร์การออกแบบอื่น ๆ
- การบริหารโครงการ Project Management: ทักษะในการวางแผน การจัดระเบียบ และการดำเนินโครงการ
- ความสามารถทางภาษา Language Proficiency: ความคล่องแคล่วในภาษาต่างประเทศ
- การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค Technical Troubleshooting: ความสามารถในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
- การบัญชีAccounting: : ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติทางการเงิน
- Medical Skills: ความเชี่ยวชาญในกระบวนการทางการแพทย์หรือการรักษาเฉพาะทาง

ในขณะที่ทักษะหนักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและหน้าที่เฉพาะ การประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้สามารถเพิ่มพูนได้อย่างมากโดยการมีทักษะอ่อนที่แข็งแกร่ง การผสมผสานระหว่างทักษะหนักและเบามักเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละคนแตกต่างและช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพการงาน

 

30 Skills To Become Unstoppable In Your 30s

30 ทักษะที่จะทำให้คุณไม่อาจหยุดยั้งได้ในวัย 30 ของคุณ

1) Communication
2) Negotiation
3) Persuasion
4) Networking
5) Resilience
6) Personal finance
7) Public Speaking
8) Accepting responsibility
9) Accepting feedback
10) Managing your time wisely
11) Saying ‘No’
12) Cooking
13) Asking for help
14) Waking up on time
15) Self-Motivating
16) Investing
17) Work Management
18) Saving
19) Critical Thinking
20) Decision Making
21) Reading
22) Emotional Intelligence
23) Self Discipline
24) Time Management
25) Meditation
26) Yoga
27) Not Complaining
28) Consistency
29) People Management
30) Being Positive

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา