ความสำคัญของ ทักษะ Organizational Skills ที่ช่วยให้คุณได้งานที่ดี

ความสำคัญของ ทักษะ Organizational Skills ที่ช่วยให้คุณได้งานที่ดี

บริษัท ใหญ่ ๆ มักจะมองหา พนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งมี Organizational Skills ที่แข่งแกร่ง หรือผู้ที่มีทักษะความสามารถ ในการ จัดการการทำงานให้กับองค์อรณ์ นั้นอย่าง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ   ซึ่งคุณสามารถสร้างทักษะเหล่านี้ ขึ้นมาได้  โดยใช้การฝึกฝน และ วินัย ในตัวคุณเอง  และ เมื่อคุณพัฒนามัน อย่างต่อเนื่องมันจะกลายเป็นนิสัยที่ถาวร ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานของคุณมากขึ้น

 

Organizational Skills   คืออะไร

Organization Skills คือ Competencies หรือ ทักษะความสามารถของคุณ ที่จะช่วยให้คุณ ทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลที่ดี ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยเพิ่ม Productivity แล Performance ให้กับคุณนั่นเอง

เมื่อพนักงานแสดงทักษะการจัดองค์กรที่แข็งแกร่งในที่ทำงาน โดยทั่วไปหมายความว่าพวกเขามีความถนัดในการบริหารเวลา การตั้งเป้าหมาย และความเข้าใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร

Organizational Skill   สำคัญอย่างไร

ผู้ที่มีทักษะในการจัดองค์กรที่แข็งแกร่งมีความสำคัญต่อการช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จโดยรับประกันประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทักษะเหล่านี้จำเป็นในสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ทักษะในองค์กร Organization Skill ยังเป็นพื้นฐานที่มักจะสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสื่อสาร ผู้ที่มีทักษะการจัดองค์กรที่ดีเลิศ อาจได้รับโอกาสในการส่งเสริม บทบาทความเป็นผู้นำ หรือความรับผิดชอบระดับสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

Organization Skill จะแบ่งออกเป็น สองภาคส่วนสำคัญ   โดยแบ่งเป็น ทักษะความสามารถทางกายภาพย Physical organization Skill หรือ ทักษะการจัดการ ที่เรามองเห็นได้ชัด  และ resoning organizational skills หรือ ทักษะ ทางด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ และ กระวิเคราะห์ การสื่อสาร เป็นต้น

ทักษะ ทางกายภาพ

 • การจัดการจัดระเบียบเอกสาร ในการทำงาน เอกสารการประชุม ติดตาม โปรเจ็ค To do list และแนวความคิดใหม่ๆ เอกสารสำคัญ ที่ต้องจัดเก็บไม่ว่าจะเป็น การเขียน รูปภาพ หรือ ไฟล์ วีดีโอ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณ ทำงานทัน หมายกำหนดการ และ แก้ปัญหาต่างๆได้ในอนาคต
 • ต่อเนื่องจากการ จัดเก็บเอกสารที่ดี แล้ว เรายังต้องสามารถสืบค้น และเรียกใช้เอกสารเหล่านั้น พร้อมทั้งการ Update ข้อมูลข่าวสารของมันอีกด้วย
 • การบันทึก ธุรกรรม หรือ เหตุการณ์ ทางธุรกิจ อย่างเป็นระบบ ก็เป็นทักษะ ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทำงานกับลูกค้า ผู้ขาย สิ่งเหล่านี้ ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่น ติดตามความรับผิดชอบ และ วางแผนอนาคตได้
 • การ จัดระเบียบ เรียงลำดับความสำคัญของ เอกสาร และสิ่ง ต่างๆจะช่วยคุณ ให้สามารถ วิเคราะห์ หาทาง แก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ดี เพราะ เอกสาร และวัตถุดิบ สำคัญในการที่เราจะต้องใช้ ในการแก้ปัญหาได้ถูก จัดหมวดหมู อย่างเป็นระเบียบ ให้คุณ หรือทีมงาน ของคุณ ได้ เข้าถึง ได้อย่างรวดเร็ว

ทักษะ ทางการ ใช้เหตุผล

Organizational Skills หรือทักษะ การจัดการ องค์กรณ์ มีความสัมพันธ์ เกียวเนื่องกันกับ Critical Thinking  คือการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ปัญหา นำไป สู่ หนทางการแก้ปัญหาต่างๆ   ให้ คุณ ทำโครงการนั้นๆ สำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี  ทักษะ ที่จำเป็น ในส่วนนี้ อาทิเช่น

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูล การค้นหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล และ การสรุป ข้อมูลเหล่านั้น เป็นทักษะที่ มีความสำคัญ ยิ่ง สำหรับ ทุกทีมงาน และ ทุกองค์กรณ์ และยังเป็นการแสดงถึง ศักยภาพ ของ คุณ เป็นอย่างมากอีกด้วย
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อต้องทำงาน ในองค์กรณ์ นั่นหมายถึงว่าคุณจะไม่ได้ทำงานคนเดียวเพียง ลำพัง คุณต้องมีการติดต่ประสานงาน และทำงานเป็นทีม อย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้วยความรับผิดชอบ ทำงานทันตามกำหนดเวลา และ ดำเนินการประชุม กำหนดเป้าหมายร่วมกัน และ ติดตามผล ของ การทำงาน
 • การสื่อสาร Communication เป็น ทักษะ สำคัญ อย่างยิ่งยวดอย่างนิ่ง สำหรับ ทุกคนที่ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อทำให้ คนอื่นเข้าใจ แนวความคิดที่คุณ ต้องการที่จะนำเสนอ ออกมา การสื่อสารอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้รายงานโดยตรง ผู้จัดการ หรือลูกค้า การสื่อสารแนวคิดอย่างรอบคอบและสอดคล้องกันสามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความไร้ประสิทธิภาพ เช่น การตีความผิดๆ
 • Planning ทักษะการวางแผน ทักษะในการจัดการองค์กรณ์ให้มีประสิทธภาพ คือการวางแผน ให้ภารกิจ หรือโครงการต่างๆ สำเร็จ ลงได้ อย่างดีเยี่ยม ตามหมายกำหนดการ ดังนั้นแล้ว ควรจะต้องมีแผนการ การดำเนินการ มีการติดตามแผนงาน เมื่อมีแผนงงานที่ดีแล้ว การสื่อสาร ทำความเข้าใจ กับเพื่อนร่วมงาน หรือ เพื่อนร่วมทีม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ในการสนับสนุนให้แผน ดำเนินการ ไปได้อย่างต่อเนื่อง
 • การมอบหมายงาน การ เลือกคนที่เหมาะสมกับ หน้าท ความรับผิดชอบ การคัดเลือก คนเข้าสู่ทีมงานเพื่อการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สำเร็จ บัลลุวัตถุประสงค์ อย่างดีเยี่ยม เป็นทักษะ อีกหนึ่งอย่างที่ ผู้นำที่ดีไม่ควรมองข้าม เพราะการมอบหมายงาน เป็น ทักษะ ขององค์กรณ์ที่สำคัญ ที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
 • Time Management ทักษะ การบริหารเวลา เป็น ส่วนสำคัญให้คุณ สามารถ วางกำหนดการ งานประจำวัน ที่คุณต้องทำ และ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธภาพ ที่สุด และยังคง Work life Balance รักษาสมดุล ระหว่า ชีวิต ครอบครัว และชีวิตการทำงาน ซึ่งจะไม่ทำให้คุณเกิดความเครียด และ คุณ ยัง สามารถทำงาน ตามหมายกำหนดการให้สำเร็จได้ เป็นอย่างดี

ทักษะอื่นๆ ที่สำคัญ สำหรับ Organizational skills เช่น

 • Strategy การวางกลุยุทธ
 • Leading or managing teams การเป็นผู้นำ หรือ บริหารทีมงาน
 • Conflict management การจัดการความขัดแย้ง
 • Critical thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • Problem solving การแก้ปัญหา
 • Attention to detail การใส่ใจรายละเอียด

ทักษะความสามารถต่างๆเหล่านี้ หากเราสามารถพัฒนา ฝึกฝน อยู่อย่างสม่ำเสมอ จนมันกลายเป็นทักษะ ที่เรา ทำจนเคยชินและเป็นนิสัย ได้แล้ว เมื่อถึงเวลาที่เราต้องนำออกมาใช้ มันจะมาโดยอัตโนมัติ แต่เราก็ต้องคอยหมั่นสังเกต และทบทวน ขีดความสามารถเหล่านี้ของตัวเราเอง เพื่อ ให้มันพัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถถของ ทักษะ เหล่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆ

 

 

7 ขั้นตอน ในการสร้าง กลยุทธ์ การตัดสินใจ  

5 วิธีในการก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณในฐานะผู้นำธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Team management Skills รวมทักษะ สำคัญที่จะช่วยให้ คุณ บริหารจัดการทีมงาน

Leadership ความเป็นผู้นำ ต้องมี Skills อะไรบ้าง

 

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บ Indeed Top Organizational Skills for Resumes, Interviews and Development

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา